بررسی تراکم کلمه کلیدی

بررسی تراکم کلمه کلیدی

(Keyword Density Checker)


یک آدرس وارد نماییدبررسی تراکم کلمه کلیدی

شما میتوانید با استفاده از ابزار بررسی تراکم کلمه کلیدی، اشتباهات خود را بررسی کرده و آنها را اصلاح کنید. این ابزار اشتباهات شما را صحیح نمی کند. تنها آن ها را شناسایی می کند. این ابزار، این امکان را به شما میدهد تا با وارد کردن یک URL و یا مقاله، تعداد کلمات کلیدی را در متن خود بیابید. شما میتوانید نهایت سه کلمه وارد کنید. با ابزار بررسی تراکم کلمه کلیدی، در عرض چند ثانیه کلمات و عبارات مورد نیاز نشان داده می شوند.