بررسی تراکم کلمه کلیدی

بررسی تراکم کلمه کلیدی

(Keyword Density Checker)


یک آدرس وارد نماییدتوضیحی در رابطه با تراکم کلمه کلیدی

درباره تراکم کلمه کلیدی یا همان چگالی کلمه کلیدی میبایست گفت که به نسبت تعداد دفعاتی میباشد که یک کلمه نسبت در یک صفحه و مقاله تکرار شده باشد، به تعداد کل کلمات آن باشد. به عنوان مثال در صورتی که دارای یک وب سایت هستید با حساب کردن کلیه Headingها و کپشن ها، Alt text و تبلیغات،  در مجموع تعداد کلمه های آن به 100 رسیده و به عنوان مثال سه بار یک کلمه خاص در آن استفاده شده، تراکم کلمه کلیدی آن 3% میباشد.