فشرده کردن CSS

(CSS Minifier)کد CSS را برای فشرده سازی وارد نمایید:افزودن تا 10 فایل CSS (محدودیت حجم: 2MB در هر فایل)
فشرده کردن CSS

 • ابزار فشرده ساز فایل CSS یا همان رشته، فواید زیر را به همراه دارد:

 • حذف فضای سفیر غیر ضروری، کاراکترهای عقب و خطوط ها

 • حذف همه نظرات
 • حذف آخرین ابهام در یک سبک متن و یک سیمکال اضافی
 • خاتیف اعلامیه های خالی CSS
 • حذف واحده هنگام استفاده از مقادیر صفر
 • در صورت کم بودن مقدار شناور از یک، اول مقدار صفر حذف می شود.
 • ممکن است رنگ RGB رنگ در قالب شصت و کمی کوتاه تر باشد.
 • رنگ های هگزادسیمال به #ABC کاهش می یابد.
 • حفظ یک کاراکتر تک برای هر فایل CSS با حذف همه اعلان ها
 • هیچ مقداری به صفر تبدیل نشده و همیشه ایمن است.