تبدیل متن به MD5

(Online Md5 Generator)تبدیل متن به MD5

MD5 یک الگوریتم تابع رمزنگاری بوده که همینطور با اسم پیام هشدار نیز شناخته می شود. این الگوریتم دارای یک سری اعداد بدست آمده از روش هشینگ کردن یک طرفه می باشد. پیام هشدار برای محافظت کردن از یکپارچگی، یک قسمت از اطلاعات و یا رسانه طراحی شده و مشخص می کند که تعییرات در هر قسمت از پیام انجام شده یا نه. به همین خاطر از تبدیل متن به MD5 استفاده می کنیم.