بررسی قدرت گذرواژه

بررسی قدرت گذرواژه

(Password Strength Checker)بررسی قدرت گذرواژه

یکی از مهم ترین قسمت های ثبت نام در شبکه های اینترنتی، قدرت رمزعبور است. هرچقدر رمزعبور پر قدرتی داشته باشید، تلاش برای حمله و هک کردن شما امکان پذیر نیست. اگر از قدرتمند بودن رمزعبور خود مطمئن نیستید، میتوانید با استفاده از کادر بالا و وارد کردن رمزعبور خورد، نسبت به قوی بودن رمزعبور اطمینان حاصل کنید.