بررسی ریدایرکت www

بررسی ریدایرکت www

(www Redirect Checker)


یک آدرس وارد نماییدنحوه بررسی ریدایرکت ‏WWW

موتورهای جستجو سایت های ‏www.checkup.tools ‎‏ و ‏checkup.tools‏ را به صورت دو سایت جدا از ‏یکدیگر میبینند.هر سایت با آدرس یعنی با ‏WWW‏ یا بدون آن میتواند در دسترس باشد. این دو آدرس برای ‏موتورهای جستجو همانند دو سایت جدا اما با محتویات یکسان میباشد که همین موجب تاثیر منفی در رتبه شما ‏میشود. شما میتوانید با وارد کردن آدرس سایت در کادر بالا درباره بررسی ریدایرکت ‏WWW‏ سایت خود را ‏انجام دهید.‏