بررسی ریدایرکت www

بررسی ریدایرکت www

(www Redirect Checker)نحوه بررسی ریدایرکت WWW

موتورهای جستجو سایت های www.checkup.tools و checkup.tools را به صورت دو سایت جدا از یکدیگر میبینند.هر سایت با آدرس یعنی با WWW یا بدون آن میتواند در دسترس باشد. این دو آدرس برای موتورهای جستجو همانند دو سایت جدا اما با محتویات یکسان میباشد که همین موجب تاثیر منفی در رتبه شما میشود. شما میتوانید با وارد کردن آدرس سایت در کادر بالا درباره بررسی ریدایرکت WWW سایت خود را انجام دهید.


این قسمت در حال تکمیل می باشد

این قسمت در حال تکمیل می باشد

مشکل این ابزار را گزارش دهید:

پیوند یکتا:

Copy to clipboard

QR Code:

www Redirect Checker qr img

 


اشتراک گذاری