شبیه سازی ربات موتورهای جستجو

شبیه سازی ربات موتورهای جستجو

(Search Engine Spider Simulator)


یک آدرس وارد نمایید



شبیه سازی ربات موتورهای جستجو

این ابزار کوچک نیز میتوان به شما در مشخص کردن اینکه کدام قسمت های وب سایتتان بوسیله این عنکبوت های موتور جستجو ارزیابی شده و همینطور کدام قسمت از این اجزای مهم در زمان بهینه سازی موتورهای جستجو نادیده گرفته می شوند. ابزار رایگان Search Engine Spider Simulator این قابلیت را دارد تا متن صفحات وب را خوانده و آن را تجزیه و تحلیل کند. به همین خاطر آن به جز متن، قادر به تشخیص دیگر فرمت ها نیستند. این موتور شبیه ساز عنکبوتی بسیار مفید بوده و همینطور میتواند کلمات کلیدی موجود در متن را شناسایی کند.