پیدا کردن لینک شکسته

پیدا کردن لینک شکسته

(Broken Links Finder)


یک آدرس وارد نماییدپیدا کردن لینک شکسته

یکی از بهترین ابزارهایی که ارائه شده، ابزار Broken Links Finder است. این ابزار به کاربران کمک می کند تا لینک های شکسته شده را با وب سایت پیوند دهند. این ابزار آنلاین علاوه بر پیوند لینک های شکسته، در شناسایی مشکلات اتصال بسیار تاثیر گذار است. همینطور این امکان را بمیدهد تا همه پیوندهای شکسته شده در وب سایت را پیدا کرده و آن ها را تعمیر کند.