پیدا کردن لینک شکسته

پیدا کردن لینک شکسته

(Broken Links Finder)


یک آدرس وارد نماییدنحوه پیدا کردن لینک شکسته

منظور از لینک های شکسته لینک هایی میباشند که کاربران رابه صفحاتی که وجود ندارد انتقال میدهد با با ‏استفاده از ابزار بالا میتوانید اقدام به پیدا کردن لینک شکسته کنید.‏